SERVEIS


  • Revisió optomètrica.

  • Detecció de problemes acomodatius i de binocularitat. Assessorament personalitzat de problemes visuals associats a la tecnologia digital.

  • Exploració del fons d'ull amb retinógraf. Detecció de DMAE, connectat via telemedicina amb retinolegs obtenint un informe mèdic.

  • Detecció del glaucoma, mesura de la pressió ocular.

  • Contactologia. Especialistes en lents de contacte progressives.

  • Serveis de audiometria. Taps de bany ergonòmics / personalitzat.

  • Taller propi.

  • Garantia d'adaptació en progressius (fins a 3 mesos).

  • Servei a domicili.F O N S   D ' U L L 

C O N T A C T O L O G I A

A U D I O M E T R I A